Správa z konania workshopu 14.5.2015, Oravský Podzámok

Dňa 14.5.2015 sa v obci Oravský Podzámok uskutočnil jeden z workshopov zameraných na správne techniky kompostovania a separovania odpadu. Pozvanie na workshop prijal predseda občianskeho združenia
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi pán Róbert Bakyta. Združenie zváža odpad z 25 000 domácností 63 obcí, čo predstavuje približne 79 500 obyvateľov a mesačne vyprodukuje niekoľko sto kilogramov kompostu.

Samotný workshop pozostával z teoretických informácií o možnosti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v podmienkach samospráv Slovenska, technologických a technických náležitostí budovania kompostárne, zabezpečenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov, ako správne kompost miešať, vlhčiť, aká je ideálna teplota na zabezpečenie rozkladných procesov biomasy, ako správne prekopávať kompost, ako dosiahnuť stály prístup vzduchu do všetkých vrstiev kompostu a podobne. Okrem týchto praktických informácií sme mali možnosť na fotografiách vidieť ako predmetná kompostáreň PZO funguje, ako prebieha proces výroby kompostu, vidieť mechanizmy na drvenie a prekopávanie dovezeného biologického materiálu, taktiež finálny produkt procesu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý združenie PZO bezodplatne ponúka obyvateľom územia pre vlastnú spotrebu.

workshop

Spravodaj Termovízne merania budov

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa vykonaných termovíznych meraní a konzultácií počas realizácie projektu Energocoaching česko – slovenského prihraničia. Je určený  všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v
oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve.

10_Termovízne merania budov

Spravodaj Projekty zamerané na úsporu energie a OZE

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa podmienok využívania dotácií na obnoviteľné zdroje energie  v nasledovnom programovacom období 2014-2020. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania
nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve.

09_Projekty zamerané na úsporu OZE

Spravodaj 4 kroky k obnove bytového domu

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa základných krokov, ktoré treba vykonať počas rekonštrukcie bytových domov. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových
trendov v stavebníctve.

08_4 kroky k obnove bytovky

Obnova budov by mohla pokračovať v nastúpenom trende z posledných piatich rokov

Vláda rokovala o potenciáli energetických úspor, ktoré má priniesť obnova bytových a nebytových budov. Návrh stratégie počíta s tým, že obnova bytov a domov by mohla pokračovať v tempe posledných piatich rokov.

Slovenská vláda minulý týždeň diskutovala o návrhu stratégie obnovy fondu budov, ktorý predložilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Materiál reaguje na článok 4 európskej smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ).

Ten vyžaduje stanoviť dlhodobú stratégiu na mobilizáciu investícií do obnovy vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov. Identifikuje nákladovo efektívne prístupy, opatrenia na podporu hĺbkovej obnovy i perspektívu s cieľom usmerňovať investičné rozhodnutia jednotlivcov, stavebného sektoru a finančných inštitúcií. Taktiež má obsahovať evidenciou podložený odhad očakávaných úspor energie.

V aktualizácii Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020, ktorá bola odsúhlasená v roku 2012, sa potenciál úspor energie v období 2011 – 2020 odhadol na 15 222,8 TJ.
Podmienky pre stanovenie potenciálu úspor energie sa však odvtedy zmenili.

Potenciál úspor a obnovy po novom

Po novom sa vychádza z opatrení podľa tretieho Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020. V ňom sa predpokladá úspora energie z obnovy bytových a nebytových budov do roku 2030 na úrovni 6 928,6 GWh.

„Po doterajších skúsenostiach a dostatočných formách podpory obnovy bytových budov sa predpokladá, že obnova bytových budov by mala pokračovať v tempe 29 tisíc bytov v bytových domoch a 22 tisíc bytov v rodinných domoch ročne. Obnova takéhoto počtu bytov by mala v roku 2020 zabezpečiť 72,38% podiel obnovy bytových domov a 48,81% podiel rodinných domov,“ uvádza sa v stratégii.

Ministerstvo poukázalo na to, že obnova budov je príležitosťou výrazne prispieť k požadovaným celkovým úsporám energie a potrebnému zníženiu emisií skleníkových plynov. Zároveň znamená významný prínos pre tvorbu pracovných miest, prispieva k zmierňovaniu energetickej chudoby, zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a priemyselnej konkurencieschopnosti. Hĺbkovou obnovou budov sa navyše predĺži životnosť budov a zlepšia hygienické podmienky pri ich užívaní.

Mobilizácia investícií

Pokiaľ ide o zdroje investícií do obnovy, v prípade bytových domov sa majú využívať prostriedky z pôvodného fondu JESSICA, financie alokované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) a tiež vnútroštátne zdroje cez Štátny fond rozvoja bývania. Okrem toho sa využijú aj zdroje z európskych bankových inštitúcií (programy MUNSEFF a SLOVSEFF III) a zo súkromných domácich bankových inštitúcií.

Pri obnove nebytových budov sa počíta predovšetkým s využitím štrukturálnych fondov, obzvlášť Operačného programu Kvalita životného prostredia a IROP 2014 – 2020, ktoré majú smerovať najmä na obnovu budov štátnej správy.

Európska smernica totiž stanovuje príkladnú rolu budov vo vlastníctve a správe štátu pri obnove stavebného fondu (článok 5). Štát má zabezpečiť, aby sa od 1. januára 2014 každoročne obnovili 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy.

Susedia na súde

Obnovou sa majú dosiahnuť aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré sú stanovené v smernici 2010/31/EÚ.

Napriek tomu, že štáty ju mali prevziať do svojho právneho poriadku do júla 2012, susedné krajiny Poľsko a Rakúsko tak dosiaľplne nespravili. Európska komisia (EK) preto minulý týždeň podala žaloby na Súdny dvor EÚ. V prípade Poľska tiež navrhla dennú pokutu vo výške 96 720 eur, v prípade Rakúska vo výške takmer 39 593 eur, ktoré by v prípade rozhodnutia súdu v ich neprospech mali krajiny platiť od dňa rozhodnutia až po termín  zosúladenia národných právnych predpisov s európskou smernicou.

Pri návrhu pokuty EK vychádza z niekoľkých faktorov: závažnosti porušenia pravidiel, dĺžky trvania, plošnej sadzby (v súčasnosti na úrovni €650/deň) a tzv. n faktoru, ktorý závisí od výšky
HDP členskej krajiny. Presnú výšku pokuty však v rozsudku stanovuje Súdny dvor.

Kvôli neúplnej transpozícii predmetnej smernice sa už na súde ocitli aj Dánsko a Fínsko. EK navyše skúma aj situáciu v Českej republike, Holandsku, Luxembursku, Slovinsku
a Taliansku, nakoľko ani s ich prevzatím smernice nie je Brusel spokojný.

Zdroj: http://www.energia.sk/tema/elektrina-a-elektromobilita/obnova-budov-by-mohla-pokracovat-v-nastupenom-tempe-16006/13793/?infoservis=1021

Spravodaj Produkciu vodnej energie možno až zdvojnásobiť

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa využitia vodnej energie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve.

07_Produkciu vodnej energie možno až zdvojnásobiť

Správa z konania medzinárodnej konferencie

Dňa 24.6.2014 sa v priestoroch Agroturistického areálu Húšť Dlhá nad Oravou konala medzinárodná konferencia Energetická efektívnosť verejných budov a obnoviteľné zdroje energie, ktorej hostiteľmi boli projektoví partneri Eko-Centrum, o.z. a Energetická agentúra Zlínskeho kraja, o.p.s. Táto konferencia bola organizovaná v rámci spoločných aktivít projektu Energocoaching česko-slovenského prihraničia. Konferencie sa zúčastnilo 58 ľudí hlavne zo samospráv (starostovia a starostky obcí Oravy), tretieho sektora, Regionálna rozvojová agentúra SEVER a pozvaní hostia z Českej republiky a Poľska.

V úvode všetkých prítomných čo najsrdečnejšie privítali organizátori konferencie, všetkých oboznámili s programom konferencie. Po ich privítaní dostal slovo zamestnanej Eko-Centra, o.z. Ing. arch. Jozef Vrtiel, ktorý prítomným predstavil svoju prednášku Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Táto prednáška bola venovaná v prvej časti najnovším technológiám, ktoré sa využívajú pri zatepľovaní verejných budov ale aj rodinných domov, priemyselných hál a bytových domov. V druhej časti sa p. Vrtiel venoval využitiu rôznych zariadení obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch a verejných budovách akými sú napríklad tepelné čerpadlá, fotovoltaika, kotle na biomasu. Taktiež predstavil výsledky z 73 termovíznych meraní, ktoré združenie vykonalo na začiatku roka 2014.

Po tejto prednáške dostala slovo pani Ing. Miroslava Knotková z Energetickej agentúry Zlínskeho kraje, ktorá prítomných informovala o  rebiehajúcom projekte Energocoaching česko-slovenského prihraničia. V pomerne rozsiahlom vstupe prestavila základné aktivity projektu, doterajšie dosiahnuté výsledky, odprezentovala spoločné štvrťročné spravodaje, na praktickej ukážke predviedla ako funguje spoločná interaktívna mapa, oboznámila účastníkov s náučnými trasami pre školy po budovách využívajúci niektorý z obnoviteľných zdrojov energie.

Prednáška Jakuba Mráčka z českej spoločnosti NWT a.s. o Obnoviteľné zdroje energie a ich využívanie v praxi, praktické ukážky bola veľmi prínosná, pretože bola spojená aj s praktickou ukážkou ako funguje fotovoltický panel, ktorý bol umiestnený priamo v miestnosti a tak mali návštevníci možnosť vidieť, koľko elektrickej energie dokáže taký panel vyrobiť v reálnom čase.

Prednášku s názvom Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí odprezentoval projektový manažér Eko-Centra, o.z., pán Tomáš Moravčík. Prednáška pozostávala v stručnom oboznámení prítomných o troch odborných expertízach, ktoré boli v rámci aktivít projektu vytvorené. Jednalo sa o expertízy využitia OZE v poľsko-slovenskom prihraničí z oblastí, akými sú bioplyn, biomasa a vodná energia. Taktiež bola z jej strany odprezentovaná Publikácia, ktorá zachytáva najdôležitejšie zistenia a príklady dobrej praxe zo spomínaných expertíz. Táto publikácia je dvojjazyčná slovensko poľská. Taktiež uviedol, že všetky expertízy a aj Publikácia sú voľne dostupné na stiahnutie na oficiálnej web stránke združenia.

Ako posledný vstup bola do konferencie zaradená prednáška poľských hostí z mesta Bielsko Biala, ktorých zastupovala pani Barbara Kropka z organizácie Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury (Bielska nadácia pre podporu podnikania a kultúry) s názvom prezentácie Propagácia obnoviteľných zdrojov v Poľsku, ktorá všetkým predstavila ich združenie, ktoré už niekoľko rokov pôsobí v oblasti osvety a vzdelávania v rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež predstavila ich najúspešnejšie projekty v oblasti podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo vykurovaní a stavebníctve. Tieto projekty boli zamerané predovšetkým na územie poľsko-slovenského prihraničia.

Po absolvovaní poslednej z pripravených prednášok nasledovala krátka diskusia, kde mali možnosť účastníci klásť otázky jednotlivým prednášajúcim.

Stretnutie projektových partnerov v Dolnom Kubíne

Dňa 31.5.2014 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí.

Toto stretnutie sa konalo počas osláv Dňa detí, kde sme využili vysokú návštevnosť (viac ako 1100 návštevníkov) na prezentáciu výsledkov realizovaného projektu. Návštevníkom bola poskytnutá Publikácia, obidvaja partneri ľudí detailne oboznamovali s výsledkami a výstupmi projektu. Ohlasy boli viac ako
pozitívne, veľa návštevníkov si odnášalo plno vedomostí o budovaní malých vodných elektrární prakticky priamo za domom, o možnostiach vykurovania biomasou a o najrôznejších druhoch vykurovacích telies na biomasu.

DSC09615 DSC09640 DSC09672

V Zuberci spustili novú bioplynovú stanicu

Roľnícke družstvo uvádza do prevádzky novú bioplynovú stanicu.

Novovybudovaná bioplynová stanica uprostred
poľnohospodárskeho dvora bude slúžiť v prvom rade na spracovanie hnoja a hnojovice z tamojšej živočíšnej výroby. Skolaudované zariadenie s výkonom 340 kWh nabehne už o pár týždňov do plnej prevádzky.

„Maštaľný hnoj a hnojovica sú suroviny, ktoré máme prakticky
zadarmo,“
hovorí Marián Železník, predseda Roľníckeho podielnického družstva Zuberec. „Musíme ich vhodným spôsobom spracovať a takto sa dajú zaujímavo zúročiť a premeniť na elektrickú energiu a teplo, ktoré využijeme na vykurovanie a ohrev vody.“

Investíciu za 1,4 milióna eur s odhadovanou osemročnou návratnosťou uskutočnili prostredníctvom bankového úveru. „Škoda, že u nás takéto projekty na dômyselné riešenie koncovky živočíšnej výroby nenachádzajú štátnu podporu na rozdiel napríklad od susedného Česka.“

Podpora výstavby bioplynových staníc ešte prednedávnom figurovala v oficiálnom pláne rozvoja vidieka, z jeho najnovšej verzie ho už však kompetentní vypustili.

„Pritom je to dlhodobo oveľa prínosnejšia investícia, ako iba o trochu
lacnejšie budovanie hnojísk, ktoré sú v podstate len odizolované betónové jamy,“
dodal Železník.